VERTEX גלאי מתכות ורטיקלי

מכונת אריזה לשקים או שקיות עם גלאי מתכות אנכי
גלאי מתכות אנכי נוסף למכונת האריזה ובנוי כחלק אינטגרלי של מכונת האריזה .

תכנון של מיקום גלאי המתכות נעשה על ידינו בשיתוף עם הלקוח וניתן לשינוי

מוצרים נוספים בקטגוריה